Cumartesi, Eylül 23, 2023
EKONOMİ

Anayasa Hukuku Profesörü Dr.Serap Yazıcı Özbudun’un Bakan Mehmet Şimşek’e Enflasyon Sorusu

Gelecek Partisi Antalya milletvekili Prof Dr.Serap Yazıcı Özbudun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönetilmek üzere TBMM’ye bir soru önergesi sundu.

Prof.Dr. Serap YAZICI ÖZBUDUN Antalya Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda sıralanan soruların Hazine ve Maliye Bakanı Sayı Mehmet Şimşek tarafından Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96’ncı maddeleri gereğince cevaplanmasını talep ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Serap YAZICI ÖZBUDUN

Antalya Milletvekili

Türkiye’de uzun zamandan beri süregelen ekonomik kötüye gidişin ve yüksek enflasyonun çeşitli sebepleri olduğu hepimizin malumudur. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi ekonomik kötüye gidişi çözecek en önemli yöntemlerden biri, Anayasamızın 2’nci maddesinde yer alan ve değiştirilmesi yasaklanan hukuk devleti ilkesinin izlenmekte olan bütün politikalara hakim kılınmasıdır. Oysa hükümetiniz, hukuk devletine uygun politikalar izlemek yerine ortaya çıkan sorunları yasaklarla ve Anayasaya aykırı yöntemlerle çözebileceği yanılgısı içindedir.

Ekonomik kötüye gidiş ile enflasyonist politikaların yol açtığı sorunlardan biri, gayrimenkul kiralarındaki önlenemez yükseliştir. Üyesi bulunduğunuz hükümetiniz, enflasyonu önleyecek doğru ekonomik ve siyasi politikalar izlemek yerine kira artışlarımı engellemek için konut kira kontratlarının yenilenmesinde artış oranını bu yıl da yüzde 25’le sınırlamayı tercih etmiştir.

Bu yasaklayıcı kural, serbest piyasa ekonomisinin mantığıyla bağdaşmadığı gibi aynı zamanda Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerin ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlanabileceğini düzenleyen 13’üncü maddesini ihlal etmektedir. Öte yandan bu yasak, Anayasamızın 48’inci maddesinde yer alan herkesin sözleşme hürriyetine sahip olduğu kuralıyla da bağdaşmamaktadır.

Bundan başka bu yasaklayıcı kural, Anayasamızın 35’inci maddesiyle düzenlenen mülkiyet hakkını da ihlal etmektedir. Bilindiği gibi mülkiyet hakkı, mülkiyete konu teşkil eden taşınır veya taşınmaz malın kullanılması ve semerelerinden yararlanılması haklarını içermektedir. Konut kira bedellerindeki artışı iki yıldır enflasyonun çok altında bir oran olan yüzde 25 ile sınırlamak, mülkiyet hakkının semerelerinden yararlanma unsurunu ihlal etmektedir.

Prof.Dr. Serap YAZICI ÖZBUDUN Antalya Milletvekili

Bütün bunlardan daha da önemlisi, konut kira bedeli artışının yüzde 25’le sınırlanması, sözleşme barışını bozan sonuçlar üretmektedir. Nitekim her gün gazetelerde ev sahipleriyle kiracılar arasında cereyan eden, kimi zaman ölümle kimi zaman ağır yaralanmalarla sonuçlanan haberlerin yer aldığı görülmektedir.

Bütün bu nedenlerle göreve geldiğinizde yaptığınız açıklamaları dikkate alarak kira bedellerindeki artışı kiraya verenin ve kiralayanın mali gücünü veya konutun mevcut kirasının güncel rayiç bedeline oranını göz önüne almadan her sözleşmeye uygulanan yüzde 25 oranıyla sınırlamanın

  1. Rasyonel olduğumu,
  2. Hukuk devletine ve Anayasamıza uygun olduğunu,
  3. Serbest piyasa ekonomisiyle bağdaştığını,
  4. Ve nihayet soruna çözüm sağlayacak bir tedbir olduğunu düşünüyor musunuz?

Yukarıdaki sorularımı cevaplamanızı saygılarımla arz ederim.

Aynı çerçevede aşağıdaki soruyu da dikkatlerinize sunarım.

Enflasyonun önlenemez yükselişinin yanı sıra uyguladığınız dünyanın en yüksek negatif reel faiz politikası nedeniyle vatandaşlarımız tasarruflarını artık milli paramız olan Türk Lirasında değerlendirememektedirler. Enflasyondan korunmak için saklama fonksiyonu ortadan kalkmış olan paramızı bir an önce harcama yönünde irade göstermektedirler. Bu nedenle acil ihtiyaçları olmayan birtakım mal ve hizmetlere yatırım yapmaya yönelmektedirler. Bu bağlamda bazı vatandaşlar, tasarruflarını sıfır kilometre otomobil satın alarak değerlendirmekte, buna gücü yetmeyen daha büyük bir çoğunluk ise ikinci el otomobil alımını bir yatırım olarak tercih etmektedir. Böylece ikinci el piyasasında otomobil fiyatlarının önlenemeyecek biçimde yükseldiği görülmektedir.

Otomobillerin ikinci el piyasasındaki fiyat artışını önlemek için 16 Ağustos 2022’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarını Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmış; bu değişiklikten beklenen sonuç alınamamış olmalı ki aynı yönetmelikte 6 Temmuz 2023’te bir başka değişiklik daha yürürlüğe konulmuştur.

  1. Bu tür mevzuat değişiklikleri yerine enflasyonla ekonomi biliminin verilerine uygun yöntemlerle mücadele etmenin daha doğru ve etkili olacağımı düşünüyor musunuz? 6. Türk Liramızı ve Türk Lirası mevduatı vatandaşlarımızın enflasyona karşı kendilerini

koruyabilecekleri bir değer saklama aracı haline getirmeyi düşünüyor musunuz? Yukarıdaki sorularımı cevaplamanızı saygılarımla arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir