Salı, Mayıs 21, 2024
GÜNDEMHABERLERHUKUKİNSAN HAKLARI

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda Yayınlanan KHK’lıların Uğradığı Hak İhlali Sayısı 142’ye Yükseldi

20 TEMMUZ 2016 SONRASI TÜRKİYE’DE KURULAN OHAL/KHK REJİMİNDE SİYASİ HEDEF SEÇİLENLERE KARŞI İŞLENEN 142 “İNSANLIĞA KARŞI SUÇ” YÖNTEM VE UYGULAMALARI LİSTESİ[*]

 1. “Hukuk önünde eşitlik” temel ilkesine aykırı olarak kimlerin suçlu, kimlerin hain / terörist, kimlerin kahraman / güvenilir veya masum ilan edileceğinde “keyfilik”, “seçmecilik” ve “ayırımcılık”
 2. Adli veya idari yargılamalarda “masumiyet karinesi” yerine “suçluluk karinesi”, “şüpheden sanıklar yararlanır” ilkesi yerine “sanıklar, masumiyetlerini /suçsuzluklarını ispat edinceye kadar teröristtir (!)” Kuralının işletilmesi
 3. Sanıklar hakkında suç şüphesinin varlığı suçluluklarının delili olarak yeterlidir, “ayrıca delillendirilmesi gerekmez” orta çağ engizisyon yargılamaları anlayışının adli veya idari mahkeme kararlarında esas kabul edilmesi
 4. “Suçların ve cezaların kanuniliği” ile “kanunların geriye yürümezliği” ilkeleri yerine “suçların ve cezaların keyfiliği” kuralsızlığının uygulanması
 5. “Suç ve cezaların şahsiliği” ilkesi yerine “suç ve cezaların grupsallığı” ilkesinin uygulanması ile hedeftekileri soy bağları veya sosyal çevreleri ile birlikte zincirleme olarak suçlama ve cezalandırma
 6. “Doğal yargıç / doğal mahkeme” yerine “özel atanmış yargıç / özel belirlenmiş özel yetkili mahkemeler” ile adil yargılamaların engellenmesi
 7. “Önce cezalandır, sonra durumu araştırır ve cezaya bahane olacak delilleri bulmaya çalışırsın” yöntemi ile yapılan keyfi ve sistematik cezalandırmalar
 8. İşlenen soykırımı gizlemek, ispatını zorlaştırmak veya faillerince inkarını kolaylaştırmak için ağırlıklı olarak doğrudan/fiili öldürmeler yerine dolaylı/endirekt öldürme yöntemlerinin kullanılması
 9. Hedef seçilenlerin hak arama yollarını tıkamak için hukuksuzluk ve ilkesizlik döngüsü yaratılması
 10. “Hukuk önünde eşit koruma sağlanması” veya “Silahların eşitliği” ilkesine aykırı olarak hedefe konulanların kendilerini savunamamaları, mahkûm edilmeleri için örgütlü sahtekârlık, delil gizleme, delil karartma ve sahte deliller üretme faaliyetlerinin yürütülmesi
 11. Adil yargılanma haklarının planlı ve sistematik bir biçimde ihlal edilmesi
 12. Hedef seçilen mağdurları, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalar yanında sistematik kötü muamele, tehdit, kötü koşullarda tutma, eğitim, sağlık, spor, iletişim, yaşam hakları ve sosyal faaliyetlerinde yapılan bilinçli ve sistematik kısıtlamalar ve ayrımcı uygulamalar yoluyla itirafçı olmaya veya bühtan dolu ifadeler vermeye zorlama
 13. Hedef seçilenlerin hapis cezası infaz sürelerinde ayrımcılık: bilinçli bir şekilde uzun süre tutuklu kalmaya / bırakılmaya ve/veya hukuki haklarından vazgeçmeye zorlama
 14. Yanlı kararlar vermeleri için adli ve idari kurumların baskılanması
 15. Mahkemeler ve savcılıkların mağdurlar lehine verdikleri hak ihlali, beraat veya takipsizlik kararlarını yok sayma /tanımama
 16. Sistematik dezenformasyon, defemasyon, kara propaganda, nefret söylemleri, damgalama ve “lekeleme” ile her türlü nefret suçlarının işlenmesinin meşrulaştırılması, sıradanlaştırılması ve teşviki
 17. Fiili saldırı, suikast ve cinayetlerin himayesi ve/veya teşviki
 18. Yeni doğum yapmış veya yapacak olan kadınların hastane odalarında gözaltına alınmaları ve/veya tutuklanmaları
 19. Hamile annelere yaşatılan travmalarla, bebek ve/veya anne ölümlerine sebebiyet verme
 20. Çocukları hücreye atma
 21. Bebeklerin anne sütünden mahrum bırakılması
 22. Hapishanelerde anneleri ile birlikte kalmak / yaşamak zorunda bırakılan bebeklere ve çocuklara özel yatak, ilave yiyecek, oynayabilecekleri herhangi bir oyuncak, oyun alanı veya kreş imkânı verilmemesi
 23. Sistematik işkence ve kötü muameleler
 24. İntihara zorlama (mağdur yakınları dahil)
 25. Bilinçli sosyal ve psikolojik baskılar ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi suretiyle ölümlere / fiziksel yok oluşa sebep olma
 26. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı kadınlar
 27. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı çocuklar
 28. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı yaşlılar
 29. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı engelliler
 30. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı kadınlar
 31. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı çocuklar
 32. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı yaşlılar
 33. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümüne / fiziksel yok oluşlarına sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı engelliler
 34. Suikastçılarla öldürtmeye çalışma
 35. Cezaevinde tutuklu bulunan mağdurların tedavilerini engelleyerek veya yaşam koşullarını yaşanmaz hale getirerek ölüme / fiziksel yok oluşa zorlama
 36. türlü sosyal güvenlik hizmet ve yardımlarından mahrum bırakma
 37. Fiziksel yok oluşa götürmek için her türlü ailevi destek ve toplumsal dayanışma yardımlarının engellenmesi
 38. Fiziksel yok oluşa götürmek için soy bağları ile birlikte kamuda işten atma / attırma, kamu kurumlarında işe atanma veya çalışmanın engellenmesi
 39. Fiziksel yok oluşa götürmek için soy bağları ile birlikte özel sektörde işten atma, attırma veya çalışmanın engellenmesi
 40. Kamuda çalışan KHK’lı yakınlarına yapılan mobbing ve taciz uygulamaları yanında görevlerinde terfilerinin engellenmesi
 41. Fiziksel yok oluşla götürmek için meslek veya çalışma lisanslarının iptali veya çalışma hayatında kullanma izinlerinin verilmemesi
 42. Meslek edindirme kurslarından yararlandırmamak suretiyle yeni bir meslek edinmenin, iş kurmanın, yeni veya farklı bir işte çalışmanın engellenmesi
 43. KHK’lıların çocukları dahil staj yapma haklarının gaspı
 44. Devam eden eğitim burslarının kesilmesi ve geriye dönük geri ödeme talebi dayatması ile eğitim ve kendini geliştirme haklarının gaspı
 45. Mağdur yakınları dahil lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim haklarından yararlandırmamak suretiyle eğitim ve kendilerini geliştirme haklarının gaspı
 46. Özel yetenekli çocuk veya gençlerin yeteneklerini tespit ve seçme sınavlarında başarılı oldukları alanlarda kendilerini ve yeteneklerini geliştirme eğitimi alma haklarının KHK’lı yakını veya soy bağlısı oldukları gerekçesiyle gaspı
 47. KHK’lı aile çocuklarına devlet kurumlarınca sağlanan eğitim ve öğretime destek burslarının alımlarının / verilmesinin engellenmesi
 48. Özel eğitim kurumlarının eğitim ve öğretime destek burslarının alımlarının /verilmesinin engellenmesi
 49. Devlet kurumları destekli tüm bilimsel projelere öğrenci /stajyer araştırmacı olarak bile katılımın engellenmesi
 50. KHK’lı ailelerin çocuklarının oynadıkları spor takımlarından / kulüplerinden çıkarılması veya spor takımlarına alınmaması
 51. Geçmişte doğan mali hakların gaspı
 52. Fiziksel yok oluşa götürmek için emeklilik haklarının gaspı
 53. Bireysel birikimleri gasp
 54. Aile mirasının gaspı
 55. Fiziksel yok oluşa götürmek için maddi yardımların engellenmesi veya gaspı
 56. Evlilik bağı yoluyla elde edilen vatandaşlık haklarının gaspı
 57. Fiziksel yok oluşa götürmek için KHK’lılara iş bulmakta yardımcı / aracı olan kişi veya kurumların kriminalize/terörize edilmesi
 58. Doğum yardımını gasp
 59. Analık hakkı ödeneğinin gaspı
 60. Kısa çalışma ödeneği hakkının gaspı
 61. Koronavirüs (COVID 19) pandemi sürecinde getirilen “işçi çıkarma yasağı” kapsamı dışında bırakma
 62. Koronavirüs (COVID 19) pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara verilen “doğrudan gelir desteği” / “hibe desteği” programları kapsamı dışında bırakma
 63. Tüm engellemelere rağmen bir işyeri açabilen KHK’lılar ve yakınlarına mikro ve küçük ölçekli işletmelere verilen desteklerin verilmemesi
 64. Genel sağlık sigortasından (GSS) yararlandırmamak suretiyle ailelerin ölüm, kalıcı sağlık hasarlarına maruz kalma veya sağlıklı bir yaşam sürdürme konusundaki risklerinin artırılması
 65. Fiziksel yok oluşa götürmek için engelli aylığının engellenmesi veya gaspı
 66. Fiziksel yok oluşa götürmek için engelli bakım aylığının gaspı veya engellenmesi
 67. Doğal afet yardımını gaspı
 68. Refakatçi aylığını gasp
 69. Fiziksel yok oluşa götürmek için sosyal ve ekonomik destek haklarını gasp ile aç bırakma
 70. Fiziksel yok oluşa götürmek için ekonomik faaliyet ve kazanç için gereken belgelere erişimin engellenmesi
 71. Gayrimenkullerini sattırtmama
 72. Gayrimenkuller üzerindeki tasarruf haklarını gasp
 73. Menkullerini sattırtmama
 74. Fiziksel yok oluşa götürmek için işyeri açtırmama /dükkân ruhsatı verdirtmeme
 75. Fiziksel yok oluşa götürmek için banka hesaplarına bloke koyma
 76. Fiziksel yok oluşa götürmek için banka hesabı açtırmama (evlilik bağı üzerinden eşler de dahil)
 77. Banka havalesi / EFT yaptırmama (eşler de dahil)
 78. Banka veya diğer kurum kredilerini kullandırtmama
 79. Borçlarını ödeme kolaylıklarından yararlandırtmama
 80. Kredi kartlarının iptali
 81. Alacak haklarını gasp
 82. POS cihazı verdirtmeme
 83. Vergi indirimini engelleme
 84. Sigorta hizmetini engelleme
 85. Mağdurların mülkiyet haklarını gasp ile onlardan kendi mülklerini kulanım kirası istemek ve/veya 3. Kişi ve kurumlardan olan alacaklarını tahsil ederken borçlarını ödememek
 86. Mağdurlar ve yakınlarının kimliklerini, kişiliklerini ve mevcudiyetlerini bireysel olarak yoklaştırma
 87. Mağdurlar ve yakınlarını sosyal olarak yoklaştırma
 88. İtibar suikastları
 89. Okul binalarına girişi yasaklayarak eğitim hakkını gasp
 90. KHK’lıların ihraç edildikleri kurumlara, herhangi bir kamu kurumuna veya kamusal yapılara girişlerinin yasaklanması
 91. Geçmişi silme / geçmişten yoklaştırma
 92. Bireyin geleceğini yok etme /yoklaştırma
 93. Vatandaşlıkta yoklaştırma (seçme ve seçilme hakkının gaspı)
 94. Yargıda yoklaştırma (savunma yapamaz, hak arayamaz, başvuru yapamaz hale getirme)
 95. Basın ve kamu teşkilatlarının baskılanması yoluyla bireysel ve kamusal bilgi edinme yollarının tıkanması
 96. Kamu kurumlarından bilgi alma hakkının gaspı
 97. Avukatlara görüşmelerin yasaklama, kısıtlama, tehdit, taciz veya tutuklamalar yolu ile engellenmesi suretiyle savunma veya savunmaya erişim haklarının ihlali
 98. Çalışılan kurumda /idarede yoklaştırma
 99. Tanıklıkta yoklaştırma
 100. Hiyerarşik itibarsızlaştırma
 101. Ulusal veya uluslararası olarak vatandaşlıktan yoklaştırma
 102. Zorla kaçırma ve kaybetme
 103. Muhalif sesleri susturmada “idari para cezaları”nın silah olarak kullanılması
 104. Toplumsal izolasyon yaratılarak yaşayan ölülere dönüştürme
 105. Aile fertlerini rehin tutma
 106. Seyahat hürriyetlerini tahdit
 107. Hürriyetleri keyfi ve sistematik olarak sınırlandırılması
 108. Özel sektör veya kamu konutlarından / meskenlerinden atma, attırma, kovma, kovdurma veya göçe zorlama
 109. Konut veya işyeri sahibi mağdurların kiracılarını kovma, tehdit ile oradan ayrılmaya, taşınmaya zorlama
 110. Barınabilecek yer / konut vermeme / verdirmeme
 111. Mağdurları halka açık kamu konaklama tesislerinden /konukevlerinden kovma / kovdurma
 112. Öldüklerinde gömülebilecekleri bir defin yeri, mezar yeri vermeme
 113. Mağdurlar ve yakınları aleyhine suç işlemeyi teşvik ve örgütleme
 114. Ulusal ve uluslararası alanda aleyhte linç örgütleme
 115. Sistematik hipokrasi ve istismar
 116. Araç kiralatmama
 117. Kan bağışını engelleme
 118. Dini inanç özgürlüklerinden veya vicdani değerlerde yoklaştırma
 119. Dini kültür ve ritüellerin yerine getirilmesinde yoklaştırma (hac)
 120. Dinsel ibadetlerde yoklaştırma (oruç)
 121. İnançsal mekanlarda yoklaştırma (camide)
 122. Sosyal /inançsal dayanışma mekanizmalarında yoklaştırma (sadaka, fitre, zekât)
 123. Sistematik işkence, taciz ve tecavüzler
 124. Dini /insani haklarda yoklaştırma (cenaze)
 125. Psikolojik öldürme (tedhiş, tecrit, tahkir, teşhir ve tahrik döngüsü)
 126. Tutuklu / hükümlü eşleri, çocukları ve ailelerine yapılan her türlü maddi yardımları terörize ederek engellemek suretiyle onları açlıktan ve bakımsızlıktan ölüme zorlamak
 127. Nesli kodlayarak soykırım
 128. Ölmüş kişilere karşı yapılan hukuksuz muamele, defemasyon, ihraçlar ve hak ihlalleri yoluyla hem kendilerine hem de aile fertlerine yönelik nesiller boyu insanlık suçu uygulamaları
 129. Aile kurmayı engelleme
 130. Aileleri yıkma (boşanmaya zorlama)
 131. Evlatların anne ve babalarını redde zorlanması suretiyle aile bütünlüklerinin parçalanması
 132. Anne ve babaların evlatlarını redde zorlamak suretiyle aile bütünlüklerinin parçalanması
 133. Soy bağları üzerinden mobbing uygulamaları
 134. Hısımlık bağları üzerinden mobbing uygulamaları
 135. Sosyal yapıdaki geleneksel “dayanışmacı komşuluk” ve “iş birlikçi toplum” kültürünün yok edilerek, yerlerin şüphe, ihbar, taciz ve linçe dayalı çatışmacı bir kültürün ikame edilmesi
 136. Çocukları ailelerden kopararak başka kişi veya kurumlara verme
 137. Evlatlıkları ailelerinden koparma
 138. Evlat edinmeyi engelleme
 139. Ailenin sosyal bağlarını koparma suretiyle taciz ve parçalama girişimi
 140. Eğitim haklarını gasp suretiyle aileleri taciz ve parçalama girişimi
 141. Ailelerin yapısal işlevselliğini yok etme
 142. Sistematik fişlemelerle oluşturulan sistematik soykırım infaz listeleri ile yapılan sistematik infazlar

[*] AKP’nin OHAL/KHK rejiminde işlenen “İnsanlığa Karşı Suç” fiilleri 142 yöntem ile sınırlı kalmamıştır. Ulaşılabilen veriler ışığında bu liste sürekli güncellenmektedir. Listede sıralanan suçların detaylarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/1zAo_Uf7_lhU8SOlOgXv5os01d4RucvxG/view?usp=sharing

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir